1 2 3 4 5 6 7

Co nowego

 • Dodatki/aneksy do projektów

  Pakiety/aneksy są dodatkami do projektu standardowego/gotowego, można je zamówić z projektem lub po zakupie. Dostępne są m.in. aneksy: Wentylacja mechaniczna + DGP Kotłownia na paliwo stałe Pompa ciepła powietrzna Pompa ciepła gruntowa Ogrzewanie podłogowe Płaszcz wodny Dodatkowy egzemplarz projektu Aneksy...
  więcej
 • Podstawowe pojęcia

  Kubatura netto jest iloczynem powierzchni kondygnacji netto i odległości między powierzchnią posadzki a dolną powierzchnią stropu górnego.  UWAGA: na prezentacji na stronie internetowej podajemy właśnie kubaturę netto. Do kubatury netto zalicza się: 1) przestrzeń wewnętrzną zamkniętą ze wszystkich stron, czyli...
  więcej
 • więcej
 • Komentarz do E-180

  @Mirekk: Mam pytanie , czy w tym projekcie jest mozliwe wydluzenie duzej sypialni o 1m oraz salonu rowniez o 1m , czy jest to duza ingerencja w bryłę budynku? i czy nie wygeneruje to spore koszty.
  więcej

Projekty domów

Projekty domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych

Marzenie o budowie wyśnionego domu może stać się faktem. Nasz portal E-domy.pl to szeroka gama projektów, w której znajduje się około 200 propozycji, sukcesywnie powiększanych o kolejne wspaniałe i niepowtarzalne koncepcje. Nasi architekci przy współpracy z inżynierami stworzyli i dopasowali plany budowy spełniające wygórowane wymagania każdego klienta szukającego upragnionej nieruchomości.

Sprawdź, jakie propozycje przygotowała Pracownia projektowa e-domy.pl Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i spraw, aby marzenia o własnych czterech kątach ziściły się już dziś, wybierając swój niepowtarzalny projekt domów online!

Projekty budynków mieszkalnych – krótka historia

Na krajobraz współczesnej Polski wpłynęło wiele czynników. Czasem były to wzorce z dalekiej przeszłości – dworki z XIX wieku, a czasem wzorce z tej bliższej przeszłości – początków XX wieku. W PRL-u powstawały à la modernistyczne kostki, które swoje korzenie próbowały mieć w… przepięknej architekturze okresu międzywojennego. Lata 90., dające poczucie wolności, przyniosły wysyp efektów tych inspiracji albo w postaci osiedli dworków i domów dworkopodobnych, albo góralskich rezydencji w centralnej Polsce, albo domów-zamków, spełniających marzenia najbogatszych Polaków.

Nie bez znaczenia w historii budownictwa mieszkalnego jest również proces urbanizacji. Warto więc cofnąć się do lat 20. XX wieku, kiedy to tylko jedna czwarta społeczeństwa zamieszkiwała znaczące ośrodki miejskie. Pozostali to mieszkańcy wsi, którzy z upływem czasu porzucają wiejskie życie na rzecz większych miast, tak by w latach 60. XX wieku proporcje mieszkańców wsi oraz miast wyrównały się. Taki stan utrzymywał się przez bardzo długi czas, tak aby na początku XXI wieku dostrzec masową ucieczkę ludzi z dużych miast do pobliskich obszarów wiejskich.

Oprócz nawyków społeczeństwa zmianie uległy materiały, z których powstawały domy oraz ich kształt. Cegła stanowiła najpopularniejsze tworzywo w budownictwie domów jednorodzinnych, a w budynkach nierzadko brakowało elektryczności, kanalizacji czy wodociągów. Domy, które powstawały w tym czasie były niewielkich rozmiarów i raczej ciemne z małą ilością okien. Aż do czasów pojawienia się lodówki, czyli lat 50. XX wieku, projekty domów jednorodzinnych uwzględniały umieszczenie przy kuchni zimnego i ciemnego pomieszczenia, spełniającego funkcje spiżarni. Domy jednorodzinne do lat 90. były budowane przede wszystkim na wsiach, jednak to na lata 80. przypadł największy rozwój budownictwa. Z czasem stale zwiększające się ceny nieruchomości w dużych miastach i coraz ciaśniejsza zabudowa sprawiły, że na początku XXI wieku wielu ludzi zdecydowała się na osiedlenie na obrzeżach dużych miast, rozpoczynając erę nowoczesnych rozwiązań, minimalistycznych form i wysokiej funkcjonalności.

Zadaliśmy sobie więc pytanie: czy jesteśmy w stanie wnieść jakiś własny wkład w krajobraz naszego kraju? Odpowiedzią jest nasz portal e-domy.pl, zawierający ponad 200 naszych autorskich projektów domów. Postanowiliśmy nazywać je zgodnie z nazwą naszej strony internetowej: E-101, E-102, E-103, itd.

Gotowy projekt domu jednorodzinnego – co powinien zawierać?

Projekt budowlany to nie tylko rzut domu. Projekt to przede wszystkim szereg niezbędnych dokumentów, sporządzonych przez architekta, który posiada wszelkie niezbędne uprawnienia. Zarówno uprawnienia architekta, jak i szczegółowa zawartość projektu budowlanego określone są w przepisach, a dokładnie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczególności art. 34. Zgodnie z zapisami projekt budowlany to zbiór dokumentów, przedstawiający plany inwestycji budowlanej. Dokument powinien być dostarczony na papierze w formacie A4 oraz w twardej oprawie – do tej pory w ilości czterech egzemplarzy, a po nowelizacji w ilości trzech egzemplarzy.

Dom – projekt budowlany powinien uwzględniać:

 • dane domu – jego położenie, nazwę, adres, a także jednostkę ewidencyjną;
 • dane dotyczące działki – obręb, numer ewidencyjny działki, na której stanąć ma dom;
 • dane inwestora – imię, nazwisko oraz adres;
 • dane pracowni projektowej – oprócz ogólnych danych pracowni, w której powstaje projekt na dom, powinny znaleźć się również dane architektów, którzy pracują przy danym projekcie oraz zakres ich obowiązków.

Poza wyżej wymienionymi Projekt budowlany domu powinien składać się z:

 • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu terenu i jego zagospodarowania,
 • projektu technicznego.

Każdy z poszczególnych projektów powinien zawierać ściśle określone informacje jak na przykład wymiary działki, umiejscowienie domu, drogi dojazdowe do posesji, systemy przyłączy wodnych, energetycznych, gazowych, rzuty domu, przekrój poprzeczny i podłużny, rzut uwzględniający powierzchnię oraz ilość kondygnacji oraz wiele innych istotnych informacji, które szczegółowo opisane są poniżej.

Kompletną dokumentację należy przedłożyć w formie opisowej, a także rysunkowej. Na plany zagospodarowania terenu ważny wpływ ma Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu i Warunków Zabudowy. Plany sporządzane są na specjalnych mapach. Wszystkie te elementy są podstawą do wydania decyzji na budowę, dlatego tak ważne jest ich należyte przygotowanie. Dodatkowo w planie nie powinno zabraknąć danych dotyczących bezpieczeństwa obszaru budowlanego, a także uprawnień architektów tworzących projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy jednoczesnym potwierdzeniu ich przynależności do izb architektów.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany jest obligatoryjnym elementem każdego projektu budowlanego potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Składa się on z dwóch części: opisowej i rysunkowej.

Opisowa część projektu architektoniczno-budowlanego

Część ta powinna zawierać zwięzły opis techniczny, który będzie zawierał wszelkie niezbędne informacje wskazane w przepisach prawa budowlanego.

Projekt budynku mieszkalnego – część opisowa powinna uwzględniać:

 • rodzaj i kategorię, do której zalicza się budynek;
 • sposób jego użytkowania;
 • układ przestrzenny i formę architektoniczną – wygląd zewnętrzny budynku, w tym także kolor elewacji. Powinny się tutaj znaleźć również informacje o sposobie dostosowania budynku do warunków tj. przepisów, krajobrazu oraz otaczającej go zabudowy;
 • parametry budynku – kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość, średnicę oraz liczbę kondygnacji;
 • układ konstrukcyjny budynku – przyjęte założenia do obliczenia konstrukcji, kwestie konstrukcyjno-materiałowe, opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia budynku;
 • elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego – zastosowane rozwiązania, które pozwalają na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylację i powiązanie ich z sieciami zewnętrznymi;
 • urządzenia instalacji technicznych – zastosowane rozwiązania, parametry oraz sposób ich funkcjonowania;
 • charakterystyka energetyczna budynku – bilans mocy urządzeń elektrycznych, parametry sprawności energetycznej, zgodność z wymogami dotyczącymi oszczędności energii;
 • dane techniczne budynku, które mają bezpośredni wpływ na środowisko – dotyczy to głównie zapotrzebowania na wodę, sposobu odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń gazowych, rodzaju i ilości produkowanych odpadów, wpływu budynku na glebę, wody podziemne i powierzchniowe
 • ochrona przeciwpożarowa.

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

Część rysunkowa powinna być opatrzona oznaczeniami graficznymi i opisowymi wyjaśnieniami, które pozwolą na jednoznaczne odczytanie projektu. Zawarte w materiale rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100.

Projekt budynku – część rysunkowa powinna zawierać:

 • rzut fundamentów i wszystkich kondygnacji, w tym rzut dachu, jaki będzie posiadał dom;
 • rysunki elewacji z uwzględnieniem jej elementów wykończeniowych i kolorystyki;
 • rysunki elementów konstrukcyjnych takich jak stropy, schody czy więźba dachowa;
 • rysunki rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych;
 • kluczowe elementy wyposażenia technicznego.

Projekt zagospodarowania terenu

Podobnie jak projekt architektoniczno-budowlany, tak i projekt zagospodarowania terenu czy działki jest integralną częścią projektu budowlanego i składa się z dwóch części – opisowej oraz rysunkowej. Nie musi wykonywać go ta sama osoba, która przygotowywała plany na dom. Ma to zazwyczaj miejsce wtedy, gdy wybierany jest projekt gotowy, wymagający odpowiedniej adaptacji, dokonywanej tylko i wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, którymi pochwalić się mogą nasi architekci.

Opisowa część projektu zagospodarowania terenu

Część opisowa powinna w dokładnych sposób opisywać przedmiot inwestycji, uwzględniając wszystkie obiekty, które mają stanąć na działce oraz kolejność ich powstawania.

Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa powinna zawierać:

 • istniejący stan zagospodarowania terenu – powinien on uwzględniać planowane zmiany, w tym ewentualną rozbiórkę istniejących budynków;
 • projektowane zagospodarowanie działki – układ komunikacyjny, parametry techniczne urządzeń uzbrojenia terenu, parametry techniczne sieci, ukształtowanie terenu, ukształtowanie zieleni, sposób dostępu do drogi publicznej;
 • zestawienie powierzchni – obejmuje to powierzchnię zabudowy projektowanych i istniejących już budynków, powierzchnie dróg, parkingów, placów, powierzchnię zieleni oraz inne powierzchnie, które są niezbędne do określenia, czy projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
 • ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu – informacje dotyczące ograniczeń wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków – należy sprawdzić i udokumentować, czy działka, na której projektowany jest budynek, jest wpisana do rejestru zabytków lub czy budynek nie powstaje na terenie objętym ochroną konserwatorską;
 • warunki ochrony przeciwpożarowej – informacje dotyczące dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Rysunkowa część projektu zagospodarowania działki

Część rysunkowa zagospodarowania terenu powinna zostać naniesiona na aktualnej mapie do celów projektowych. Zazwyczaj projekt wykonuje się na mapie w skali 1:500.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki powinna uwzględniać:

 • umiejscowienie działki – jej położenie względem innych sąsiadujących działek oraz stron świata;
 • granice działki;
 • umiejscowienie projektowanych budynków – ich lokalizacja, obrys i układ oraz oznaczenie wejść, wjazdów oraz liczby kondygnacji;
 • wymiary obiektów – oprócz wszystkich niezbędnych wymiarów, potrzebne są dane dotyczące odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami oraz pomiędzy budynkami a granicami działki;
 • komunikację wewnętrzną – miejsca parkingowe, dojazdy, droga na terenie działki;
 • ukształtowanie terenu – oznaczenie zmian, które mają nastąpić w stosunku do obecnego stanu;
 • ukształtowanie zieleni – układ projektowanej zieleni lub zmiany uwzględniające likwidację już istniejącej;
 • układ instalacji – wodociągowej, ale także przewodów elektrycznych czy telekomunikacyjnych.

Projekt techniczny

Do niedawna projekt techniczny nie był wydzielony z projektu budowlanego, jednak zmieniło się to wraz z nowelizacją przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami projekt techniczny jest trzecim elementem projektu budowlanego i powinien zawierać:

 • zastosowane rozwiązania konstrukcyjne – powinny one uwzględniać wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
 • charakterystykę energetyczną;
 • projektowane rozwiązania techniczno-materiałowe;
 • dokumentację geologiczno-inżynierską.

Projekt techniczny nie jest zatwierdzany przez organ architektoniczno-budowlany, dlatego nie jest dostarczany wraz z pozostałymi dwoma projektami, a osobno, dopiero na etapie rozpoczynania budowy (dla kierownika budowy) oraz składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dla urzędu). Niemniej jednak musi być on zgodny z pozostałymi częściami projektu budowlanego i odpowiedzialność za tę zgodność ponoszą uprawnieni projektanci.

Gotowe projekty domów – zalety

Przy planowaniu budowy domu, projekty gotowe są bardzo wygodnym rozwiązaniem. Przede wszystkim dzięki wizualizacjom przygotowanym przez pracownię, inwestorzy mogą zapoznać się z koncepcjami architektonicznymi. Niemal natychmiastowa dostępność do szkicu jest jedną z zalet, która czyni gotowy projekt domu atrakcyjniejszym od nieruchomości, pozostających jedynie w sferze planów. Ponadto wybór projektu wiąże się z precyzyjnie określonym kosztorysem. Dzięki temu nasi klienci mogą dopasować projekty nie tylko pod względem funkcjonalności oraz komfortu, ale też budżetu, jakim dysponują.

Zakup projektu z oferty dostępnej w katalogu, pozwala skrócić czas oczekiwania na dokumentację, a to z kolei przyczynia się do szybszego rozpoczęcia budowy domu. Podsumowując, gotowe plany domów to kilka udogodnień. Należą do nich:

 • znajomość kosztów związanych z projektem;
 • dostęp do szerokiego katalogu projektów;
 • możliwość przyjrzeniu się wizualizacji projektu – rysunek domu oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół nieruchomości;
 • adaptacja gotowego projektu do warunków gruntu;
 • możliwość konsultacji;
 • duża liczba wariantów w przypadku tego samego projektu;
 • kompleksowa dokumentacja zgodna z przepisami;
 • szybka realizacja projektu.

Projekt gotowy – adaptacja

Gotowe projekty domów jednorodzinnych muszą spełniać warunki, wynikające z Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. Realizacja powinna zostać dopasowana do warunków gruntowych działki. Projekty są tak skrojone, aby budynek spełniał wszelkie wymogi związane z zagospodarowaniem terenu. Ponadto architekci uwzględniają indywidualne potrzeby klientów takie jak powierzchnia, umiejscowienie okien, drzwi czy modyfikacje związane z układem ścian działowych. Tak przygotowany projekt należy złożyć, aby uzyskać pozwolenie na jego realizację.

Podsumowując, aby nanieść wymagane zmiany adaptacyjne, potrzebne będą dokumenty zawierające:

 • opinie i warunki techniczne dotyczące przyłączenia mediów;
 • projekt, który będzie spełniał wszelkie warunki związane z zagospodarowaniem terenu;
 • projekt dopasowany do możliwości geotechnicznych;
 • szczegółowe dane przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych czy gazowych wydanych przez poszczególne zakłady;
 • opinia ZUD (rzadkość);
 • uzgodnienia wjazdu na teren działki;
 • decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (jeżeli jest to konieczne);
 • warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia).

W jakim zakresie można zmienić projekty domów jednorodzinnych?

Projekty domów mieszkalnych przygotowane przez naszą pracownię wymagają adaptacji. W jej ramach można dokonywać określonych zmian bez naszej zgody:

 • dostosowanie fundamentów i konstrukcji do warunków geotechnicznych;
 • zmiany schodów – dotyczy ich szerokości, kształtu;
 • zmiana programu funkcjonalnego budynku – likwidacja lub przeniesienie ścianek działowych oraz otworów drzwiowych;
 • zmiana technologii stropów pod warunkiem zachowania układu konstrukcyjnego;
 • otwory okienne i drzwiowe – zmiana ich lokalizacji, wielkości, ilości;
 • zmniejszenie lub powiększenie garażu;
 • zmiana rodzaju ogrzewania;
 • zmiana technologii budowlanych i materiałów wykończeniowych – warunkiem jest niepogorszenie jakości parametrów termicznych;
 • rezygnacja z balkonów lub zaprojektowanie dodatkowych.

Zmian może dokonać wyłącznie osoba uprawniona. W przypadku chęci wprowadzenia innych przeróbek niż wymienione należy uzyskać zgodę naszej pracowni. Taką zgodę wystawiamy bezpłatnie na życzenie inwestora pod warunkiem, że opisane zmiany nie będą miały wpływu na architekturę budynku. W przypadku klientów z województwa mazowieckiego mamy możliwość osobistego wykonania adaptacji projektu oraz naniesienia zmian.

Jaki projekt budowlany domu jednorodzinnego wybrać?

Projekty budowlane e-domy.pl to autorskie koncepcje, które zostały przygotowane w oparciu o doświadczenie oraz wiedzę naszych architektów. Spośród wielu planów brył, inwestorzy mogą wybierać rzuty budynków dopasowanych do działki, na której rozpocznie się realizacja inwestycji. Katalog domów zawiera kolekcję projektów, którą można spersonalizować w zależności od potrzeb. Pozwala to na optymalne zagospodarowanie przestrzenne oraz wybranie modelu projektowego, który można modyfikować w zależności od sugestii klientów.

Koncepcje, które przedstawiamy to także plany uwzględniające parametry energetyczne. Rozwój nowych technologii dał możliwość budowania inteligentnych domów, które oparte są na proekologicznych rozwiązaniach. Energooszczędność jest istotnym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę w czasie tworzenia projektu.

Dom jednorodzinny parterowy

Szczególną kategorią projektowanych przez nas domów są projekty domów parterowych. W ostatnim czasie należą one do najchętniej wybieranych rozwiązań architektonicznych. Ich charakterystyczne cechy to:

 • łatwa w budowie i tania konstrukcja;
 • ludzka skala budynku;
 • krótki czas budowy;
 • kontakt z każdego pokoju z otaczającym dom ogrodem;
 • możliwość późniejszego zaadaptowania poddasza;
 • dostępność całego domu dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

Domki jednorodzinne z przeznaczeniem na wąską działkę

W naszej pracowni wykonujemy także projekty domów na wąską działkę, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Charakterystyczne cechy:

 • mała szerokość elewacji frontowej budynku;
 • pasują na nietypowe wąskie działki.

Małe domki – projekty

Dla tych, którzy cenią komfort, prostotę i minimalizm polecamy projekty małych domów, które dla wielu osób posiadających działkę, stanowią doskonałą alternatywę dla mieszkań w bloku, czy kamienicy. Doskonale sprawdzają się także w sytuacji, kiedy dysponuje się niewielką powierzchnią działki. Charakterystyczne cechy:

 • alternatywa dla wahających się pomiędzy zakupem mieszkania a budową domu;
 • pierwszy dom dla młodej rodziny;
 • pasujące dla inwestorów starszych chcących wyprowadzić się z miasta;
 • możliwość wzięcia udziału w programach dopłat rządowych;
 • zmieszczą się na niewielkie działki;
 • używane jako domy rekreacyjne.

Domy – projekt nowoczesny

Osobom, które dobrze czują się w dużych otwartych przestrzeniach, doceniają jasne wnętrza, proponujemy projekty domów nowoczesnych. Nowoczesne domy, ze względu na zastosowane w nich technologie, zapewniają bezpieczeństwo i komfort. Charakterystyczne cechy domów nowoczesnych:

 • duże przeszklenia;
 • ciekawy detal architektoniczny;
 • ciekawie zaprojektowane wnętrz;
 • współczesne materiały;
 • domy mają czasem płaski dach;
 • współczesne technologie (energooszczędne, inteligentne);
 • funkcjonalnie rozplanowana przestrzeń.

Plany domów jednorodzinnych z poddaszem

Z kolei tym, którzy gustują w przestronnych wnętrzach i ekonomicznych rozwiązaniach polecamy projekty domów z poddaszem, które są nie tylko energooszczędne, ale także pozwalają na uzyskanie dodatkowej przestrzeni do zagospodarowania. W ostatnich latach cieszą się one niesłabnącą popularnością. Charakterystyczne cechy:

 • najkorzystniejsze cenowo w realizacji (jeden strop);
 • najlepiej wykorzystują przestrzeń;
 • nie wymagają dużej działki jak domy parterowe;
 • mniejsze niż domy piętrowe;
 • mają bardziej ludzką skalę;
 • zgodne z większością zapisów w Planach Miejscowych, które przewidują zabudowę z poddaszami, często o kącie nachylenia połaci dachowych około 35-40 stopni;
 • dachy o dużym kącie nachylenia, dobrze pasujące do naszych warunków klimatycznych (śnieg itp.);
 • tradycyjna popularna bryła, pasująca do innych domów w okolicy.

Projekt – dom piętrowy

Projekty piętrowych domów kierujemy przede wszystkich do tych, którzy potrzebują dużej przestrzeni, ale ogranicza ich wielkość działki. Takie rozwiązanie sprawia, że przy stosunkowo niewielkiej powierzchni zabudowy działki, zyskuje się dużą przestrzeń użytkową poprzez budowanie kolejnych kondygnacji. Dzięki temu nie trzeba rezygnować z ogrodu czy budynków gospodarczych. Charakterystyczne cechy naszych projektów domów piętrowych to:

 • bardziej reprezentacyjny wygląd;
 • brak skosów na poddaszu / pełna wysokość / łatwość aranżacji piętra;
 • mniejsza powierzchnia zabudowy niż domy parterowe, mieści się na mniejsze działki;
 • dom piętrowy jest zewnętrznie bardziej zwarty;
 • ogrzewanie domu jest tańsze niż w przypadku domów parterowych, bo mniejsze straty ciepła;
 • wyraźny podział na strefę wspólną (parter) i strefy prywatne (sypialnie);
 • możliwość organizacji tarasu/balkonu na piętrze np. tylko dla rodziców.

Szkic domu jednorodzinnego z propozycją aranżacji wnętrz

Wychodząc naprzeciw potrzebom, oferujemy również projekty z propozycją aranżacji wnętrz. Wybierając taką opcję, można liczyć na:

 • możliwość zapoznania się z przestrzenią wnętrza domu przed zakupem;
 • możliwość inspiracji naszymi propozycjami rozwiązań;
 • pokazanie spójności wnętrza domu z architekturą zewnętrzną.

Projekty domów – dom typu rezydencja

Jest to rozwiązanie dla najbardziej wymagających inwestorów, dla których liczy się duża przestrzeń, luksus i rozmach. Jednocześnie jest to ciekawe wyzwanie dla nas, projektantów.

Rezydencje to oprócz dużych przestrzeni:

 • reprezentacyjna, prestiżowa architektura;
 • przestrzenie wspólne projektowane z rozmachem;
 • ciekawie i funkcjonalnie rozplanowana przestrzeń;
 • wygodnie pomieszczenia dodatkowe i pomocnicze;
 • eleganckie detale oraz zastosowanie szlachetnych materiałów wykończeniowych.

Dom jednorodzinny – projekt typu stodoła

Projektowanie domów jednorodzinnych nawiązujących do nowoczesnej stodoły to coraz częściej spotykane rozwiązanie. Znalazło swoich zwolenników m.in. dzięki swojej prostocie. Dom typu stodoła to zazwyczaj prosta bryła na planie prostokąta, gdzie nie znajdzie się wyszukanych form architektonicznych. Główną zaletą tego typu budownictwa są niskie koszty budowy oraz prosta realizacja. Cechy charakterystyczne dla projektów typu stodoła to:

 • elewacja wykończona naturalnymi materiałami;
 • oszczędna architektura, bez zbędnych ozdobników;
 • dwuspadowy dach;
 • przeszklenia;
 • przestronne, otwarte wnętrza;
 • wysoki salon.

Projekt budynku jednorodzinnego energooszczędnego

Nasze projekty energooszczędnych domów to przede wszystkim zastosowanie rozwiązań, które mają zapewnić inwestorom podczas okresu grzewczego jak największe oszczędności związane z eksploatacją budynku. Udaje się nam to osiągnąć poprzez zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej wraz z rekuperatorem. Wybór takiego rozwiązania to przede wszystkim:

 • obniżenie miesięcznych kosztów eksploatacji;
 • jednakowa temperatura w każdym pomieszczeniu w domu;
 • szybkie usuwanie nadmiaru wilgoci;
 • oszczędność na budowie kanałów do wentylacji grawitacyjnej czy nawiewników.

Unikalne, funkcjonalne, niebanalne...… takie są nasze domy. Projekty indywidualne, które wykonujemy, są zawsze szczegółowo omawiane z naszymi klientami. Wszystko po to, żeby pomóc w realizacji marzeń o własnym domu, a także zadowolić nawet najbardziej wymagającego inwestora. Naszą intencją jest realizowanie koncepcji projektów domów innych niż wszystkie. Mamy nadzieję, że nasze pomysły spodobają się osobom ceniącym prostotę i nieprzepadającym za mnóstwem wykuszy i lukarn. Wszystkie zaprojektowane przez nas budynki to domy niezwykle funkcjonalne, spełniające wszelkie najwyższe standardy. Nasze projekty odznaczają się wysoką starannością. Stworzone zostały przez doświadczonych architektów.

Na co zwrócić uwagę, wybierając plan domu jednorodzinnego?

Jak widać, możliwości wyboru projektu domu są ogromne. Jak zatem wybrać ten jeden właściwy, który spełni oczekiwania? Podpowiemy, jakimi kryteriami kierować się, wybierając konkretny projekt.

Domy jednorodzinne gotowe – przy wyborze należy kierować się przede wszystkim:

 • wielkością – pytanie o to, czy wybrać mały czy duży dom, spędza sen z powiek niejednemu inwestorowi. Z jednej strony duże, przestronne wnętrza są kuszącym rozwiązaniem, z drugiej koszty budowy dużego domu mogą okazać się zbyt wysokie, podobnie jak koszty późniejszej eksploatacji takiego budynku. Należy zatem dokładnie przeanalizować potrzeby i do nich dopasować odpowiedni metraż. Najprościej jest każdemu z domowników przydzielić określoną powierzchnię, a potem dodać do tego jeszcze powierzchnię wspólnych przestrzeni, jak salon, jadalnia czy kuchnia. Warto zastanowić się, czy niezbędne są dodatkowe pomieszczenia na przykład na gabinet i jeśli tak, również uwzględnić to w obliczeniach, podobnie jak powierzchnię komunikacyjną. Sumując te wszystkie przestrzenie, uzyskuje się orientacyjną powierzchnię domu. Należy pamiętać również o tym, że nie tylko metraż ma znaczenie, ponieważ odpowiednie usytuowanie pomieszczeń i ich połączenie ze sobą może sprawić, że przestrzenie będą sprawiać wrażenie większych niż w rzeczywistości lub odwrotnie, gdy pomieszczenie będą rozlokowane w nieodpowiedni sposób, mogą wizualnie zmniejszyć przestrzeń;
 • dostosowaniem do warunków działki – projekt budynku jednorodzinnego musi odpowiadać wymiarom działki. Powierzchnia zabudowy uwzględniona w projekcie pozwoli stwierdzić, jaką część działki zajmuje budynek, a tym samym, ile miejsca pozostaje na zaaranżowanie ogrodu czy innych budynków gospodarczych. Przyjmuje się, że budynek nie powinien zajmować więcej niż 40% powierzchni działki. Jeśli tak jest, to warto wtedy rozważyć budowę domu piętrowego. Plany budowlane muszą być również zgodne z warunkami narzuconymi przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Warto z tym planem zapoznać się przed zakupem projektu, ponieważ może okazać się, że wybudowanie wymarzonego domu jest niemożliwe. Należy również zwrócić uwagę na położenie działki oraz domu. Zazwyczaj od strony ulicy umieszcza się wejście do budynku, przedpokój, kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze, a przestrzeń od strony ogrodu przeznacza się dla sypialni, jadalni, salonu. Jeśli plan domu nie spełnia tego warunku, zawsze można skontaktować się z projektantem, ponieważ większości przypadków rzuty domów można wykonać w lustrzanym odbiciu. Projektanci domów jednorodzinnych uwzględniają często również usytuowanie budynku względem stron świata, ponieważ ma to istotny wpływ na to, w jakich godzinach i do których pomieszczeń będzie docierało światło dzienne;
 • funkcjonalnością – poprzez funkcjonalność należy rozumieć odpowiednie usytuowanie pomieszczeń. Podstawą jest wydzielenie we właściwy sposób strefy dziennej i nocnej. Część dzienna to strefa oficjalna obejmująca zazwyczaj hol, salon, jadalnię, kuchnię. Bardzo często kuchnia, jadalnia i salon są ze sobą połączone. Od części sypialnej jest ona oddzielona zazwyczaj holem, jeśli mowa o domach parterowych. W przypadku piętrowych budynków część sypialna znajduje się najczęściej na osobnej kondygnacji, dzięki czemu podział na strefy jest wyraźniejszy. Funkcjonalność to również odpowiednio zaprojektowana komunikacja. Ogólna zasada mówi, że łączna powierzchnia korytarzy nie powinna przekraczać 15% powierzchni domu. W niektórych przypadkach wartość ta może być większa, chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których korytarze mieszą ciągi szaf, spełniając funkcje garderoby. Kuchnia w funkcjonalnym domu powinna być usytuowana tak, aby było do niej wejście zarówno z holu, jak i salonu. Chyba że będzie to kuchnia połączona z pokojem dziennym. W przypadku osobnego pomieszczenia nie połączonego z salonem czy jadalnią powinno być ono na tyle przestronne, aby pomieściło stół jadalniany. Dobrze, aby w domu oprócz prywatnej łazienki czy łazienek dla domowników znalazło się ogólnodostępne WC dla gości. Odpowiednia ilość łazienek to komfort podczas porannego szykowania się do pracy, szkoły czy na uczelnie, szczególnie wtedy, kiedy każdy z domowników rozpoczyna pracę czy zajęcia o tej samej godzinie. Pokoje poszczególnych domowników powinny być ustawne, tak by oferować dowolność w ich urządzaniu. W naszej ofercie dostępne są projekty z propozycjami aranżacji wnętrz, dzięki czemu inwestorzy mogą zaczerpnąć inspiracji podczas urządzania swoich domów. Najwięcej problemów przysparzają pomieszczenia o nietypowych kształtach jak na przykład takie zawierające łuki. Ich urządzenie może wymagać niestandardowych rozwiązań, a te z kolei wiążą się z wyższymi kosztami. Dla wielu rodzin niezbędnym pomieszczeniem w domu jest pomieszczenie gospodarcze, gdzie można upchnąć wiele sprzętów i rzeczy używanych na przykład sezonowo;
 • estetyką – stylistyka domu to kwestia bardzo indywidualna. Jednemu przypadnie do gustu prostota, jaką charakteryzują się domy typu stodoła, inni z kolei wychodzą z założenia, że jak już budować to z rozmachem i postawią raczej na rezydencję. W naszych projektach dominuje klasyczna biel, szarość oraz drewno, które każdemu budynkowi nadaje niesamowitego ciepła. Biel jest często kontrastem dla ceglanej podmurówki. Proste, klasyczne rozwiązania, którym pozostajemy wierni w naszych projektach, są rozwiązaniami ponadczasowymi, dlatego tak chętnie inwestorzy po nie sięgają;
 • kosztami – ostateczna cena budowy domu uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim od metrażu. Każdy dodatkowy metr, wiąże się z nadprogramowymi kosztami, dlatego tak ważne jest określenie własnych potrzeb przed wybraniem projektu. Wpływ na ostateczny koszt będzie miała sama bryła budynku oraz konstrukcja dachu. Im prostsze rozwiązania architektoniczne, tym tańsza jest realizacja projektu, dlatego najtańszy w realizacji będzie dach dwuspadowy, a najdroższy budynek z dachem wielospadowym. Koszt budowy domu mogą podnieść również takie elementy jak balkony, tarasy czy uskoki, które wprawdzie sprawiają, że budynek prezentuje się atrakcyjniej, ale generują dodatkowe koszty. Podobnie sprawa wygląda z zastosowaniem wykuszy i nadwieszonych brył, które będą wymagać zastosowania większych wsporników oraz dociepleń. Duże przeszklone powierzchnie pięknie się prezentują oraz dostarczają sporo światła dziennego do domu, jednak stanowią spory wydatek. Warto również wziąć pod uwagę fakt, że duże przeszklenia mogą w okresie zimowym generować spore straty ciepła;
 • zmieniającymi się potrzebami – ciężko jest przewidzieć wszystkie zmiany, które mogą nastąpić w przyszłości, dlatego, aby dom okazał się trafną inwestycją, warto zwrócić uwagę na to, czy wybrany projekt będzie możliwy do rozbudowania w przyszłości na tej samej działce, czy jest możliwość jego podzielenia na przykład na dwa niezależne mieszkania lub jakie są możliwości jego sprzedaży.

Usytuowanie domu względem stron świata

To, jak zostanie usytuowany budynek względem stron świata, wpłynie na ilość dziennego światła, które docierać będzie do poszczególnych pomieszczeń w domu. Ogólna zasada mówi o podążaniu za słońcem, która w praktyce wygląda tak, że pomieszczenia, w których przebywa się rano, powinny być skierowane w stronę wschodnią, a pokoje, w których spędza się głównie wieczory na zachodnią stronę.

Stosując się do poniższych zasad, zyskuje się gwarancję odpowiednio oświetlonego domu:

 • możliwie jak największa liczba okien w pokojach dziennych powinna znajdować się od strony południowej, co nie tylko zapewni odpowiednią ilość naturalnego światła, ale także pozwoli ograniczać straty ciepła w sezonie grzewczym;
 • od strony północnej powinno znajdować się możliwie jak najmniej okien;
 • sypialnie znajdujące się po wschodniej stronie są dobrym rozwiązaniem dla osób, które uwielbiają rano wstawać, bowiem będą docierać do nich pierwsze poranne promienie słoneczne;
 • usytuowanie kuchni od północnej strony pozwala uniknąć nadmiernego nagrzewania się tego pomieszczenia;
 • południowo-zachodnia lokalizacja tarasu zapewni mieszkańcom słońce w tej części domu przez cały dzień.

Oczywiście realizacja tego idealnego scenariusza nie zawsze jest możliwa, dlatego usytuowanie domu względem stron świata wymaga wielu kompromisów i znalezienia najwygodniejszego rozwiązania.

Domek jednorodzinny – projekt, z jakim dachem wybrać?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego może w swoich wymogach uwzględniać nie tylko kształt i wygląd dachu, ale również jego rodzaj czy najwyższy element pokrycia dachowego, a nawet jego kolorystykę. Przed jego wyborem należy zatem zapoznać się z zapisami uwzględnionymi w MPZP. Jeśli nie ma w nich żadnych zapisów, które uniemożliwiałyby wybór konkretnego rozwiązania, to warto wziąć pod uwagę kwestie estetyczne, finansowe, a także funkcjonalne, ponieważ to jaki rodzaj dachu zostanie wybrany, wpłynie także na użytkowanie poddasza.

Dom jednorodzinny – projekty z dachem:

 • płaskim – domki jednorodzinne gotowe z płaskim dachem to nowatorskie podejście do budownictwa. Rezygnacja z tradycyjnych spadzistych dachów na rzecz stropodachów może okazać się nie tylko tańszym rozwiązaniem, ale również bardziej funkcjonalnym. Płaski dach jest bowiem świetnym miejscem do stworzenia na nim strefy rekreacyjnej, a nawet ogrodu. Ponadto zamontowanie paneli fotowoltaicznych na takim dachu również nie stanowi problemu, a może okazać się świetnym sposobem na wprowadzenie oszczędności w domowym budżecie. W przypadku domów z poddaszem płaskie dachy nie zabierają powierzchni użytkowej i pozwalają w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń. Zastosowanie płaskiego dachu w niektórych przypadkach może okazać się jednym z najtańszych rozwiązań. Wszystko zależy od tego, jaki system odprowadzania wody oraz rozwiązania termoizolacyjne zapobiegające zawilgoceniu wybierze inwestor. Warto również dodać, że domy z płaskim dachem przewidują odpowiedni kąt jego nachylenia, tak aby umożliwione było pozbycie się nadmiaru wody czy śniegu, a to z kolei przyczynia się do odciążenia stropów, a co za tym idzie do większego bezpieczeństwa domowników;
 • dwuspadowym – ten rodzaj dachu to najczęściej spotykane rozwiązanie w domu jednorodzinnym. Na jego korzyść przemawia niska cena – to najtańsze rozwiązanie, ale też niezwykle funkcjonalne. W przypadku opadów śniegu czy deszczu, które w naszym klimacie zdarzają się często, z takiego dachu szybko zostanie usunięty ich nadmiar, nie powodując ryzyka obciążenia konstrukcji. Domom z poddaszem użytkowym dach dwuspadowy nada wyjątkowego charakteru, jednocześnie nie zabierając zbyt wiele z powierzchni użytkowej dzięki temu, że skosy biegną wzdłuż dwóch przeciwległych brzegów. Ten rodzaj dachu ze względu na swoją nieskomplikowaną konstrukcję będzie nie tylko tańszy w budowie, ale również szybszy do wykonania. Ponadto dach dwuspadowy nie zawsze musi być symetryczny, dla osób, które pragną urozmaicenia, istnieje możliwość stworzenia asymetrycznej formy. Dwuspadowy dach jest również uniwersalnym rozwiązaniem, które niewątpliwie wpisze się w każdy krajobraz. Jednym z rodzajów dachu dwuspadowego jest dach naczółkowy, który od klasycznej wersji różni się tym, że dwie połacie dachu są urozmaicone ściętymi skrajami kalenicy tworzącymi dodatkowe połacie tzw. naczółki. Mimo wyższego stopnia skomplikowania, jego wykonanie nie jest problematyczne;
 • czterospadowym – dach składający się z czterech połaci to atrakcyjne pod względem architektonicznym rozwiązanie, jednak o wiele droższe od domów z dachem płaskim czy dwuspadowym. Dach ten składa się z dwóch równoległych połaci o kształcie trapezów oraz dwóch trójkątnych. Te w kształcie trapezu zabiegają się w linii przebiegu kalenicy. Każda z połaci ma ten sam kąt spadu. Miejsca, w których stykają się połacie, wymagają zastosowania specjalistycznych rozwiązań i to właśnie one odpowiadają za wyższe koszty tego rodzaju dachu. Dachem czterospadowym jest również dach namiotowy, nieposiadający kalenicy. Należy pamiętać przy wyborze tego rozwiązania, że w przypadku domów z poddaszem znacznie zmniejszy on jego przestrzeń użytkową, tym samym utrudniając aranżację wnętrz. Skosy w tym przypadku zabierają nawet połowę powierzchni użytkowej.
 • wielospadowym – dachy wielospadowe wybierają zazwyczaj inwestorzy, którzy przywiązują szczególną wagę do estetyki budynku. Niestety ze względu na stopień skomplikowania jest to najdroższe z dostępnych rozwiązań. Wielospadowe dachy charakteryzują się raczej niewielkim nachyleniem połaci, przez co uważa się je za mało skuteczne w usuwaniu deszczówki czy śniegu. Dają natomiast możliwość zastosowania ciekawych elementów architektonicznych oraz optycznie powiększają budynek. Wielospadowy dach ze względu na możliwość jego podnoszenia lub obniżenia w niektórych przypadkach pozwala na ciekawą aranżację poddasza. Niestety czasem to rozwiązanie całkowicie wyklucza posiadanie poddasza, szczególnie w przypadku dachów o niskim kącie nachylenia. Często konieczne jest także zastosowanie dodatkowych rozwiązań, które pozwolą na skuteczne odprowadzanie wody. Stopień skomplikowania niesie za sobą również dłuższy czas realizacji niż na przykład dachu dwuspadowego.

Domy – projekty realizowane z pasji

E-domy.pl to odpowiedź na wzorce z dalekiej przeszłości, które mieszają się ze współczesną architekturą, przyczyniając się do powstawania niepowtarzalnych projektów. Czerpiemy inspiracje zarówno z polskich, jak i zagranicznych tendencji architektonicznych, starając się, aby planom budynków przyświecały funkcjonalne i komfortowe rozwiązania. Wierzymy, że nasza współczesna wizja budowy domów jednorodzinnych znajdzie uznanie wśród wielu potrzeb.

Propozycje gotowych projektów domów to szeroka kolekcja koncepcji, która powstała przy współpracy doświadczonych architektów i inżynierów, realizujących pragnienia inwestorów. Tworzenie projektów stało się naszą pasją, której owoce to ogromna paleta wizualizacji nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Kompleksowe i wszechstronne koncepcje pozwolą na szybką realizację, dzięki idealnie zoptymalizowanych projektów skrojonych pod indywidualne potrzeby.

Dla wielu osób budowa wyśnionego domu to życiowa decyzja rozpoczynająca się w momencie samego projektu. Odpowiedni plan budowy domu wiąże się z dogłębną analizą uwzględniającą potrzeby każdego przyszłego domownika. Zasób rozwiązań architektonicznych jest na tyle duży, że zróżnicowane wymagania dostosowujemy wspólnie z naszymi klientami. Wierzymy, że program użytkowy oraz stylistyka prezentowanych obiektów znajdzie uznanie wśród rodzin, które poszukują idealnych rozwiązań na miarę własnych potrzeb.

Dom – projekty wprowadzające nową jakość na rynku

Podpatrujemy światowe trendy architektoniczne, starając się, żeby każdemu projektowi przyświecała jakaś idea przewodnia. Niestety nasze domy, jako typowe, siłą rzeczy musimy projektować bez kontekstu, bez dialogu z otoczeniem. To bardzo trudne dla architekta. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się pogodzić indywidualne potrzeby naszych klientów, z wizją współczesnego polskiego domu, a nasze projekty staną się nową jakością na rynku domów jednorodzinnych. Nasza pracownia architektoniczna wykonuje nowoczesne projekty domów o eleganckim wyglądzie zewnętrznym i jednocześnie przestronnych, doświetlonych i funkcjonalnych wnętrzach. Naszą specjalnością są projekty domów jednorodzinnych – zarówno projekty domów piętrowych, jak również projekty domów parterowych. Domy parterowe projektowane przez nas mają wyraźny podział na strefę dzienną i nocną, co podnosi komfort domowników. Z myślą o osobach, które cenią innowacyjne i ekologiczne rozwiązania, przygotujemy wkrótce także projekty domów energooszczędnych. To co nas wyróżnia to ogromne doświadczenie i indywidualne podejście do każdego powierzonego nam zadania.

Katalog projektów domów jednorodzinnych

Za pomocą specjalnie przygotowanych filtrów wyszukiwarki, inwestorzy są w stanie dopasować własne potrzeby i wymagania. Spośród wszystkich projektów nasz katalog domów jednorodzinnych wskaże te opcje, które będą odpowiadać wskazanym potrzebom i które będą uwzględniać uwarunkowania działek i ich położenie.

Katalog domów typowych – filtry, według których możesz wyszukać swój wymarzony dom to m.in.

 • wymiary działki,
 • powierzchnia zabudowy,
 • powierzchnia użytkowa,
 • kondygnacje
 • rodzaj dachu,
 • kąt nachylenia dachu,
 • ilość pokoi,
 • ilość łazienek,
 • pomieszczenia dodatkowe,
 • koszt budowy,
 • garaż.

Bez względu na wielkość powierzchni użytkowej dokonujemy dokładnej organizacji przestrzennej, starając się dopasować do wysokich wymagań.

Ile kosztuje projekt domku jednorodzinnego?

Gotowy projekt domu jednorodzinnego ma tę przewagę nad projektem indywidualnym, że jest o wiele tańszy. Gotowe projekty domów to koszt od około 3500 do 7500 złotych. Do tego należy doliczyć koszty adaptacji, które mogą wahać się od 2000 do 3000 złotych. Dla porównania projekty indywidualne mogą przekroczyć cenę nawet 20-30 tys. złotych. W e-domy.pl znajdują się projekty w różnych cenach, dzięki czemu istnieje duża szansa na idealne dobranie rozwiązań do możliwości finansowych. Ceny naszych projektów zależą przede wszystkich od rodzaju budynku, jego powierzchni oraz zastosowanych rozwiązań architektonicznych.

Gdzie najlepiej kupić projekt domu? Oferta e-domy.pl

Zachęcamy do konsultacji z naszymi doradcami, którzy pomogą w realizacji marzeń. Pracownia projektowa e-domy.pl to profesjonalne rozwiązania, które powstały na podstawie potrzeb inwestorów. Każdy z naszych klientów otrzymuje szczegółowy projekt domu, zawierający dane dotyczące konstrukcji oraz instalacji. Taka kompleksowa koncepcja jest gwarantem dobrej i sprawnej realizacji. Szczegółowy rzut, uwzględniający wszelkie indywidualne potrzeby przyczyni się do szybkiej i bezproblemowej budowy wymarzonego domu. To, co nas wyróżnia to ogromne doświadczenie i indywidualne podejście do każdego powierzonego nam zadania.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi projektami gotowych domów. Plany budynków dostępne są w katalogu online, który umożliwia zapoznanie się z rysunkami przestrzennymi oraz kosztorysem. W przypadku pytań prosimy o wybranie dogodnej formy kontaktu.

O pracowni

Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
 • pow. użytkowa
 • min. szerokość działki
 • kondygnacje
Pokaż rzuty