Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności sklepu internetowego www.e-domy.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które obowiązują do 25 maja 2018 r. („RODO”).
Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest E-DOMY.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 75/82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667531, NIP 521-377-11-03, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Ms. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, prowadząca działalność na terenie całego kraju.

 

Dane kontaktowe administratora
Możecie się Państwo z nami skontaktować mailowo pod adresem: biuro@e-domy.pl lub pisemnie na adres: E-DOMY.PL Sp. z o.o., 02-903 Warszawa, ul Powsińska 75/82.

 

Kiedy i jakie Państwa dane gromadzimy?
Państwa dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystacie Państwo z naszych usług - zamawiania publikacji architektonicznych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Dane są niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, np. ustawy o rachunkowości. 
W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Państwu zamówienie oraz możliwości kontaktu z Państwem.
• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki publikacji architektonicznej.
• Nr telefonu – jest nam potrzebny do wysyłki. W uzasadnionych przypadkach dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. opóźnienie wysyłki.
• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Państwem.
• Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzacie się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?
Państwa dane przetwarzamy również w celu monitorowania Państwa aktywności w naszym serwisie (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi).

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwo z nami, w szczególności umowy sprzedaży publikacji architektonicznej, obsługi reklamacji lub do podjęcia działań na Państwa zapytanie przed zawarciem umowy - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust.1 lit b RODO); Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Państwem w sprawach technicznych.
- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. w zakresie fakturowania) – ponieważ przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym nasza spółka podlega (art. 6 ust.1 lit. c RODO); - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową/umowami lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Podstawą prawną przetwarzania danych jest złożenie zamówienia publikacji architektonicznej na stronie www.e-domy.pl, wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży publikacji architektonicznej, lub realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:
1. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
2. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawniena roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
- wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie umowy sprzedaży publikacji architektonicznej – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu odwołania przez Państwa zgody.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?
Nie udostępniamy Państwa danych osobom czy podmiotom trzecim.
Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi sprzedaży publikacji.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
- firmy świadczące usługi: (księgowo - finansowe; kurierskie; drukarskie; informatyczne);
- firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy)
- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza organy i instytucje państwowe).
W takich przypadkach powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym, nadal pozostając administratorem Państwa danych.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

 

Jak chronimy Państwa dane?
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Państwa danych. Chronimy dane stosując dodatkowe rozwiązania informatyczne, które zapewnią bezpieczeństwo danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznego połączenia (np. protokołu SSL), oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
- do przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyli, tj. do otrzymania tych danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO;
- mają Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw prosimy kierować na adres e-mail: biuro@e-domy.pl.
Państwa dane usuniemy wówczas, gdy:
a. nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b. przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która została wycofana, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
c. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

 

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystacie z naszego serwisu internetowego.
Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystacie Państwo z naszego serwisu. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Państwa indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Państwa aktywności w naszych serwisach. Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Państwa urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

 

Jakie są rodzaje cookies?
Wykorzystujemy różnego rodzaju cookies – różnią się od siebie rodzajem i trwałością. Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Państwa urządzeniu na:
a. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
b. cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia.
Używane przez nas pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:
a. cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas;
b. cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics)

 

W jakim celu wykorzystujemy technologie typu cookies?
Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:
a. konfiguracji serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do Państwa preferencji oraz optymalizacji jego działania,
b. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,
c. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),
d. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,
e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

W jaki sposób mogą Państwo zarządzać zgodą na korzystanie z cookies?
Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Państwa urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrażą Państwo uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Państwa usługi świadczonej drogą elektroniczną - w takiej sytuacji zgoda nie jest wymagana.
Zgodę mogą Państwo wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystacie. Mogą Państwo nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystacie. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych serwisów (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyście sprawdzili ustawienia i ewentualnie dokonali zmian zgodnych ze swoimi preferencjami prywatności.
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę, aby ustawienia oprogramowania umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących/ nas umowy/umów oraz ewentualnego zawarcia i wykonania przyszłej umowy/umów.

 

Zmiana Polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

 

Zobacz również
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty