Regulamin sprzedaży

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny internetowej http://www.e-domy.pl.

1. Stronami umowy sprzedaży są:
E-DOMY.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 75/82, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Ms. Warszawy, pod numerem KRS 0000667531, NIP 521 377 11 03, prowadząca działalność na terenie całego kraju, zwana dalej Sprzedawcą
oraz
dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.

2. Zamawianie projektów
Nasze projekty można zamawiać wysyłając wypełniony formularz zamówienia ze strony internetowej www.e-domy.pl. Projekty są oferowane w wersji drukowanej, w formie publikacji (nie udostępniamy projektów w wersji elektronicznej). W formularzu zamówienia należy wprowadzić dane Kupującego, zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu i nacisnąć przycisk "ZAMAWIAM I PŁACĘ", potwierdzający zamówienie. Po zatwierdzeniu, zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego w zamówieniu dane są prawdziwe.

Po złożeniu w/w zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane "Potwierdzenie złożenia zamówienia" jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Na stronie podajemy ceny brutto projektów. Nasze projekty są objęte stawką podatku VAT 23%.

Jeżeli przed złożeniem zamówienia, Kupujący nie kontaktował się ze Sprzedawcą i nie ustalono szczegółów zamówienia, Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych potwierdzi przyjęcie zamówienia mailowo i uzgodni szczegóły zamówienia i dostawy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Możliwa jest modyfikacja zamówienia, ale wyłącznie do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W każdym innym przypadku zmiana zamówienia, będzie się wiązała z dodatkowymi kosztami.

3. Termin realizacji
Na termin realizacji zamówienia składa się: termin przygotowania projektu określony przy każdej prezentacji projektu jako "Dostępność projektu" (liczony jako liczba dni roboczych) oraz czas dostawy przesyłki kurierskiej (1-2 dni robocze). W przypadku projektów oznaczonych jako "NOWOŚĆ" przed zamówieniem, należy skontaktować się z naszym biurem pod numerem tel. 881 230 230 lub 22 371 53 04 celem potwierdzenia terminu realizacji zamówienia.

4. Koszty dostawy
Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatu. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca (w granicach kraju), a dane do przelewu przesyłamy w mailu potwierdzającym zamówienie. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży - Faktura VAT, która jest przesyłana mailowo w formie elektronicznej, na adres mailowy podany w formularzu zamówienia projektu.

W przypadku zamówienia wyłącznie Dodatków do projektu, czyli np. kosztorysu, aneksów, pakietów - koszty wysyłki w wysokości 10zł (przelew) oraz 15zł (za pobraniem) ponosi Kupujący.

5. Odstąpienie od umowy sprzedaży
Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstapić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Kupujący ma obowiązek zwrócić projekt Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Wszystkie egzemplarze zwracanego projektu muszą być w stanie kompletnym i niezmienionym, nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania, adaptowania itp. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Pieniądze za odesłany projekt zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku umowa jest uważana za niezawartą.

Formularz zwrotu projektu jest dostępny do pobrania z naszej strony internetowej TU.

6. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (tzw. „RODO”) dane osobowe przekazane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia projektu. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. firma kurierska DPD), gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

7. Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów do oferty i wprowadzania zmian w projektach. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów i same projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Prezentacja na stronie internetowej www.e-domy.pl oraz zawarte na niej treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 KC) i nie mogą być podstawą do składania reklamacji. Internetowa prezentacja projektów nie odzwierciedla pełnego i ostatecznego zakresu dokumentacji i mogą wystąpić różnice między prezentacją a ostateczną dokumentacją techniczną, z uwagi na ciągłe doskonalenie projektów i procesu ich powstawania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory, wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu, które nie dadzą się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane pod rozstrzygniecie sądów powszechnych właściwych, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zobacz również
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty