Adaptacja projektu

 • Jakie dokumenty należy posiadać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

  Aby złożyć wniosek o Pozwolenie na Budowę projekt (zaadaptowany do działki projekt typowy lub projekt indywidualny) należy uzupełnić o następujące dokumenty:

  • Wypis z Planu Miejscowego, bądź w przypadku braku jego uchwalenia - decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  • Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową przeznaczoną do celów projektowych, wykonaną przez uprawnionego geodetę
  • Warunki Techniczne dotyczące mediów:
   - energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
   - gazu (Zakład Gazowniczy)
   - wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
  • Badania geologiczne działki
  • Jeśli konieczne - decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
  • Uzgodnienie wjazdu na teren działki
  zwiń
 • Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji projektu

  W ramach adaptacji projektu mogą Państwo (przez uprawnionego projektanta), wprowadzić następujące zmiany w dokumentacji nie wymagające naszej zgody:

  - dostosowanie fundamentów i konstrukcji do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie,
  - zmiana programu funkcjonalnego budynku związana z likwidacją lub przesuwaniem ścianek działowych i otworów drzwiowych, również w ścianach nośnych,
  - zmiana szerokości i kształtu schodów,
  - zmiana technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego,
  - zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 5°,
  - zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych,
  - zmiana technologii budowlanych i materiałów wykończeniowych pod warunkiem nie pogorszenia ich jakości i parametrów termicznych,
  - zmiana rodzaju ogrzewania i zmiany adaptacyjne projektów instalacyjnych,
  - wykonanie projektu podpiwniczenia budynku,
  - zmniejszenie lub powiększenie garażu w ramach adaptacji projektu,
  - rezygnacja lub doprojektowanie balkonów.

  Takie zmiany NIE WYMAGAJĄ naszej oddzielnej zgody.

  Na wszelkie inne zmiany (jeśli będą możliwe do wprowadzenia) wystawiamy bezpłatną zgodę, należy jednak opisać je szczegółowo w Formularzu ZAMÓW PROJEKT (Zgoda na zmiany).

  Zmiany adaptacyjne należy nanieść na projekcie kolorem czerwonym. Wykonać je może tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

  Skonsultujcie zmiany z naszym architektem:
  telefon: (22) 371 53 04, 602 823 923
  email: biuro@e-domy.pl

  zwiń
 • Usytuowanie śmietnika

  W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się usytuowanie śmietnika w odległości od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

  zwiń
 • Usytuowanie szamba

  W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić, co najmniej:

  1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

  2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

  zwiń
 • Usytuowanie studni

  1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

  1)do granicy działki - 5 m,

  2)do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,

  3)do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,

  4)do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,

  5)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

  2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.

  zwiń
 • Jak usytuować budynek na działce

  1. Budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:

  1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

  2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy

  2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, dopuszcza się:

  1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m,

  2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,

  3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,

  4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

  4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane.

  5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:

  1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,

  2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

  zwiń
 • Wersja elektroniczna projektu

  W związku z dużym zainteresowaniem wyjaśniamy, że projekty udostępniamy jedynie w wersji drukowanej w 4 egzemplarzach. Wersja elektroniczna projektów nie jest dostępna.
  zwiń
Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
 • pow. użytkowa
 • min. szerokość działki
 • kondygnacje
Pokaż rzuty