Podstawowe pojęcia

  • Powierzchnia użytkowa

    Powierzchnia użytkowa - jest liczona po wewnętrznym obrysie ścian w stanie wykończonym (otynkowanym). W naszych projektach to ok. 1,5-2,0cm. Powierzchnia pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m liczona w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – liczona w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m jest pomijana całkowicie.

    zwiń
  • Powierzchnia zabudowy

    Powierzchnia zabudowy - wg PN-ISO 9836:1997:
    1. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
    2. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
    Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
    - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
    - powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz,
    występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
    - powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

    zwiń
  • Rodzaje zabudowy

    Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

    Zabudowa zagrodowa - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

    Budynek gospodarczy - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

    zwiń
  • Kubatura netto budynku

    Kubatura netto jest iloczynem powierzchni kondygnacji netto i odległości między powierzchnią posadzki a dolną powierzchnią stropu górnego. 

    UWAGA: na prezentacji na stronie internetowej podajemy właśnie kubaturę netto.

    Do kubatury netto zalicza się:
    1) przestrzeń wewnętrzną zamkniętą ze wszystkich stron, czyli ograniczoną przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz stropami lub stropodachem
    2) kubaturę elementów zewnętrznych nie zamkniętych ze wszystkich stron i nie przekrytych, jak balkony i tarasy
    3) kubaturę elementów zewnętrznych nie zamkniętych ze wszystkich stron lecz nakrytych, jak podcienia, loggie.
    Do kubatury netto nie zalicza się kubatury stropodachu i poddasza nieużytkowego (strychu).

    W praktycznych obliczeniach kubatury netto należy kierować się następującymi zasadami:
    1) kubatura budynku netto jest sumą kubatury netto kondygnacji podziemnych i nadziemnych.
    2) do kubatury budynku netto nie wlicza się objętości konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz objętości stropów, stropodachów i poddaszy nieużytkowych
    3) kubaturę budynku netto oblicza się, biorąc za podstawę wielkość powierzchni ruchu, powierzchni użytkowej netto i powierzchni usługowej, przyjmując wysokość wchodzących w skład tych powierzchni pomieszczeń mierzoną w świetle wykończonych podłóg i sufitów.

     

    zwiń
  • Kubatura brutto budynku

    Kubatura brutto budynku - należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:
    a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
    b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

    zwiń
  • Wysokość w kalenicy

    Wysokość w kalenicy - odległość w linii prostej od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, którym najczęściej jest najwyżej położona kalenica (poziomy odcinek na styku połaci dachowych). W domach z dachem płaskim wysokość budynku określa sie zazwyczaj jako odległość od poziomu gruntu do poziomu najwyżej połozonej attyki czyli murku okalającego dach.

    zwiń
  • Powierzchnia wewnętrzna budynku

    Powierzchnia wewnętrzna budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli.

    zwiń
  • Teren biologicznie czynny

    Przez teren biologicznie czynny należy rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

    zwiń
  • Rodzaje pomieszczeń

    Pomieszczenie mieszkalne - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.

    Pomieszczenie pomocnicze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.

    Pomieszczenie techniczne - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

    Pomieszczenie gospodarcze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.
    Poziom terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.
    Kondygnacja - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia.

    zwiń
  • Powierzchnia kondygnacji netto

    Powierzchnia kondygnacji netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające.

    Powierzchnia kondygnacji netto jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji i dalszy jej podział
    określony jest zgodnie z 5.1.3.1. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie
    podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.
    Przekryte powierzchnie kondygnacji, które nie są zamknięte lub są tylko częściowo zamknięte i nie mają elementów
    zamykających (powierzchnie wg 5.1.3.1 b) są obliczane z rzutu pionowego obrysu przekrycia. Powierzchnie w
    obrębie kondygnacji o zróżnicowanej wysokości (np. duże hole, audytoria) są także obliczane oddzielnie.

    Do powierzchni kondygnacji netto wliczane są także elementy nadające się do demontażu takie jak: ścianki działowe, rury, kanały.

    Do powierzchni kondygnacji netto nie są wliczane powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze w
    elementach zamykających.

    zwiń
Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty