ETAP 2 - Projekt domu

 • Powierzchnia użytkowa

  Powierzchnia użytkowa - jest liczona po wewnętrznym obrysie ścian w stanie wykończonym (otynkowanym). W naszych projektach to ok. 1,5-2,0cm. Powierzchnia pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m liczona w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – liczona w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m jest pomijana całkowicie.

  zwiń
 • Powierzchnia zabudowy

  Powierzchnia zabudowy - wg PN-ISO 9836:1997:
  1. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
  2. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
  Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
  - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
  - powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz,
  występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
  - powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

  zwiń
 • Rodzaje zabudowy

  Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

  Zabudowa zagrodowa - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

  Budynek gospodarczy - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

  zwiń
 • Kubatura netto budynku

  Kubatura netto jest iloczynem powierzchni kondygnacji netto i odległości między powierzchnią posadzki a dolną powierzchnią stropu górnego. 

  UWAGA: na prezentacji na stronie internetowej podajemy właśnie kubaturę netto.

  Do kubatury netto zalicza się:
  1) przestrzeń wewnętrzną zamkniętą ze wszystkich stron, czyli ograniczoną przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz stropami lub stropodachem
  2) kubaturę elementów zewnętrznych nie zamkniętych ze wszystkich stron i nie przekrytych, jak balkony i tarasy
  3) kubaturę elementów zewnętrznych nie zamkniętych ze wszystkich stron lecz nakrytych, jak podcienia, loggie.
  Do kubatury netto nie zalicza się kubatury stropodachu i poddasza nieużytkowego (strychu).

  W praktycznych obliczeniach kubatury netto należy kierować się następującymi zasadami:
  1) kubatura budynku netto jest sumą kubatury netto kondygnacji podziemnych i nadziemnych.
  2) do kubatury budynku netto nie wlicza się objętości konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz objętości stropów, stropodachów i poddaszy nieużytkowych
  3) kubaturę budynku netto oblicza się, biorąc za podstawę wielkość powierzchni ruchu, powierzchni użytkowej netto i powierzchni usługowej, przyjmując wysokość wchodzących w skład tych powierzchni pomieszczeń mierzoną w świetle wykończonych podłóg i sufitów.

   

  zwiń
 • Kubatura brutto budynku

  Kubatura brutto budynku - należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:
  a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
  b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

  zwiń
 • Wysokość w kalenicy

  Wysokość w kalenicy - odległość w linii prostej od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, którym najczęściej jest najwyżej położona kalenica (poziomy odcinek na styku połaci dachowych). W domach z dachem płaskim wysokość budynku określa sie zazwyczaj jako odległość od poziomu gruntu do poziomu najwyżej połozonej attyki czyli murku okalającego dach.

  zwiń
 • Powierzchnia wewnętrzna budynku

  Powierzchnia wewnętrzna budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli.

  zwiń
 • Teren biologicznie czynny

  Przez teren biologicznie czynny należy rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

  zwiń
 • Rodzaje pomieszczeń

  Pomieszczenie mieszkalne - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.

  Pomieszczenie pomocnicze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.

  Pomieszczenie techniczne - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

  Pomieszczenie gospodarcze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.
  Poziom terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.
  Kondygnacja - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia.

  zwiń
 • Powierzchnia kondygnacji netto

  Powierzchnia kondygnacji netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające.

  Powierzchnia kondygnacji netto jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji i dalszy jej podział
  określony jest zgodnie z 5.1.3.1. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie
  podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.
  Przekryte powierzchnie kondygnacji, które nie są zamknięte lub są tylko częściowo zamknięte i nie mają elementów
  zamykających (powierzchnie wg 5.1.3.1 b) są obliczane z rzutu pionowego obrysu przekrycia. Powierzchnie w
  obrębie kondygnacji o zróżnicowanej wysokości (np. duże hole, audytoria) są także obliczane oddzielnie.

  Do powierzchni kondygnacji netto wliczane są także elementy nadające się do demontażu takie jak: ścianki działowe, rury, kanały.

  Do powierzchni kondygnacji netto nie są wliczane powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze w
  elementach zamykających.

  zwiń
Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
 • pow. użytkowa
 • min. szerokość działki
 • kondygnacje
Pokaż rzuty