ETAP 3 - Adaptacja projektu

 • Rysunki szczegółowe w formacie pdf

  Na karcie każdego projektu, w zakładce "DO POBRANIA", zamieściliśmy rysunki szczegółowe w formacie PDF.

  Opracowania są demonstracyjną wersją projektów typowych ze strony www. e-DOMY.pl. Internetowa prezentacja projektu nie odzwierciedla pełnego zakresu dokumentacji i mogą wystąpić pewne różnice między niniejszą prezentacją, a ostateczną dokumentacją projektową.

  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorzy projektu zastrzegają prawa autorskie do niniejszego projektu, w tym do wykorzystywania go do celów handlowych, reklamowych, do sprzedaży, reprodukowania i kopiowania bez naszej zgody i wiedzy.

  UWAGA: Opracowanie pokazowe nie może być wykorzystane jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę. Jedynie nabywając oryginalny projektu domu gotowego, kupujący nabywa prawo do wystąpienia o pozwolenie na budowę jednego domu.

  Opracowania nie mogą też być wykorzystywane go do celów handlowych, reklamowych, do sprzedaży, reprodukowania i kopiowania bez naszej zgody i wiedzy.

   

  zwiń
 • Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane w naszych projektach:

  - fundamenty – ławy wylewane, żelbetowe
  - ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych gr.25cm + styropian ekstrudowany gr.12cm
  - ściany nadziemia – murowane z pustaków ceramicznych gr.25cm
  - ściany działowe – murowane z pustaków ceramicznych gr.12cm.
  - izolacje ław fundamentowych – 2 x folia izolacyjna PE
  - izolacje posadzkowe – 2 x folia izolacyjna PE
  - ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian gr.18cm
  - ocieplenie posadzki na gruncie – styropian FS-20 gr.20cm
  - ocieplenie dachu – wełna mineralna gr. 30 cm.
  - stropy i schody – żelbetowe wylewane
  - dach – konstrukcja drewniana, kryta dachówką cementową lub ceramiczną
  - stolarka okienna – drewniana, jednoramowa
  - tynki zewnętrzne – akrylowe w technologii lekkich dociepleń
  - tynki wewnętrzne – cementowo - wapienne (ew. z gładzią gipsową)
  - okładziny, cokoły oblicowania – klejone płytki klinkierowe / kamień (w zależności od projektu)
  - parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej
  - drzwi garażowe stalowe, segmentowe

  - ławy fundamentowe – wylewane, żelbetowe
  - ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych gr.25cm + styropian ekstrudowany gr.12cm
  - ściany nadziemia – murowane z pustaków ceramicznych gr.25cm + styropian gr.18cm
  - ocieplenie dachu – wełna mineralna gr. 25-30 cm.
  - strop – żelbetowy wylewany
  - dach – kryty dachówką cementową
  - stolarka okienna – drewniana
  - tynki wewnętrzne – cementowo - wapienne (ew. z gładzią gipsową)
  - okładziny, cokoły, oblicowania – klejone płytki klinkierowe / kamień (w zależności od projektu)

  UWAGA: W ramach adaptacji projektu można zmienić użyte materiały, np.:
  - ściany cegły ceramicznej zamienić na cegłę silikatową lub beton komórkowy
  - stropy żelbetowy zamienić na np. gęstożebrowy Teriva
  - pokrycie dachowe zmienić na dachówkę cementową, blachodachówkę, dachówkę bitumiczną.

   

   

  zwiń
 • Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji projektu

  W ramach adaptacji projektu mogą Państwo (przez uprawnionego projektanta), wprowadzić następujące zmiany w dokumentacji nie wymagające naszej zgody:

  - dostosowanie fundamentów i konstrukcji do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie,
  - zmiana programu funkcjonalnego budynku związana z likwidacją lub przesuwaniem ścianek działowych i otworów drzwiowych, również w ścianach nośnych,
  - zmiana szerokości i kształtu schodów,
  - zmiana technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego,
  - zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 5°,
  - zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych,
  - zmiana technologii budowlanych i materiałów wykończeniowych pod warunkiem nie pogorszenia ich jakości i parametrów termicznych,
  - zmiana rodzaju ogrzewania i zmiany adaptacyjne projektów instalacyjnych,
  - wykonanie projektu podpiwniczenia budynku,
  - zmniejszenie lub powiększenie garażu w ramach adaptacji projektu,
  - rezygnacja lub doprojektowanie balkonów.

  Takie zmiany NIE WYMAGAJĄ naszej oddzielnej zgody.

  Na wszelkie inne zmiany (jeśli będą możliwe do wprowadzenia) wystawiamy bezpłatną zgodę, należy jednak opisać je szczegółowo w Formularzu ZAMÓW PROJEKT (Zgoda na zmiany).

  Zmiany adaptacyjne należy nanieść na projekcie kolorem czerwonym. Wykonać je może tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

  Skonsultujcie zmiany z naszym architektem:
  telefon: (22) 371 53 04, 602 823 923
  email: biuro@e-domy.pl

  zwiń
 • Usytuowanie śmietnika

  W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się usytuowanie śmietnika w odległości od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

  zwiń
 • Usytuowanie szamba

  W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić, co najmniej:

  1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

  2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

  zwiń
 • Usytuowanie studni

  1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

  1)do granicy działki - 5 m,

  2)do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,

  3)do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,

  4)do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,

  5)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

  2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.

  zwiń
 • Jak usytuować budynek na działce

  1. Budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:

  1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

  2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy

  2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, dopuszcza się:

  1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m,

  2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,

  3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,

  4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

  4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane.

  5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:

  1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,

  2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

  zwiń
 • Kosztorysy budowlane

  Wybierając projekt domu, mają Państwo możliwość zamówienia kosztorysu budowlanego do projektów E-DOMY.PL.

  Kosztorys budowlany jest opracowywany w programie NORMA i zawiera zestawienie kosztów wykonania robót budowlanych, kosztów materiałów, sprzętu oraz koszty robocizny. Kosztorys jest wykonywany na podstawie uśrednionych dla całego kraju wskaźników cen materiałów i usług budowlanych, przy użyciu baz cenowych SEKOCENBUD.

  Kosztorysy oraz przedmiary są przesyłane w wersji drukowanej w 2 egzemplarzach Kosztorys oraz 2 egz. Przedmiar. Możecie je też Państwo otrzymać w wersji do samodzielnego wydruku w PDF.

  Kosztorys budowlany zawiera:
  - Kosztorys inwestorski
  - Tabelę elementów scalonych
  - Zestawienie materiałów i sprzętu

  oraz oddzielnie: Przedmiar robót.

  UWAGA: Szczegółowy kosztorys inwestorski obejmuje tylko roboty budowlane architektoniczno-konstrukcyjne. Roboty instalacyjne są wyceniane metodą uproszczoną, wskaźnikową przyjmując za podstawę powierzchnię użytkową domu.

  Cena kosztorysu: 399zł brutto.

  ZOBACZ PROMOCJĘ

  Kosztorys można zamówić wybierając opcję "Kosztorys" przy zamówieniu projektu w formularzu ZAMÓW PROJEKT.

  W przypadku oddzielnego zamówienia Dodatków np. kosztorysu, aneksów lub pakietu do kosztu dodatków doliczamy koszty wysyłki w wysokości 10zł (przy płatności przelewem) oraz 15zł (za pobraniem).

  zwiń
 • Prefabrykowane wiązary dachowe - aneks

  Z przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę z firmą MITEK, która jest producentem konstrukcji dachowych z prefabrykowanych wiązarów drewnianych.

  Do większości naszych projektów istnieje możliwość opracowania, przez firmę MITEK, projektu prefabrykowanej więźby dachowej z wiązarów z litego drewna, łączonych płytkami kolczastymi.

  Projekt jest dostarczany w formie dodatkowego, bezpłatnego aneksu do naszej oryginalnej dokumentacji. Następnie, w ramach adaptacji projektu, architekt adaptujący może zmienić strop i klasyczną więźbę dachową, na konstrukcję z prefabrykowanych wiązarów drewnianych.

  Przykłady dokumentacji opracowanych przez MITEK są dostępne na stronie: http://dachymitek.pl/projekty-typowe.php

  Możliwe jest stosowanie dolnego pasa wiązarów, jako konstrukcji stropu drewnianego (zarówno w konstrukcjach poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych). Zmiana stropu może pozwolić na dodatkowe oszczędności, np. odchudzenie fundamentów, co każdorazowo należy sprawdzić i przeliczyć w ramach adaptacji projektu. Zastosowanie więźby prefabrykowanej pozwala zmniejszyć zakres robót montażowych, co często znacznie przyspiesza czas budowy. W firmie można zakupić wiązary do samodzielnego montażu, montaż może też wykonać producent.

  Zainteresowanych zmianą konstrukcji dachu prosimy o kontakt z naszym biurem, przed zakupem projektu. Przygotowanie aneksu trwa ok. 14dni.

   

  zwiń
 • Wersja elektroniczna projektu

  W związku z dużym zainteresowaniem wyjaśniamy, że projekty udostępniamy jedynie w wersji drukowanej w 3 egzemplarzach. Wersja elektroniczna projektów nie jest dostępna.
  zwiń
Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
 • pow. użytkowa
 • min. szerokość działki
 • kondygnacje
Pokaż rzuty